ارزش سگ در اوستا. بخشی از سخنرانئ بهرام مشیری

8Apr

گام های بلند و ناراحت و بیدار کننده نباید برداشت به هنگامی که انسان از کنار سگی می گذرد

که در حال خواب است. کشتن سگ از گناهان کبیره و قابل مجازات است

وندیداد ( ۱۳ از ۳ - ۱۴)

00:0000:00