در بارهٔ ماآگاهی به شنوندگان و دوستان خوب ما !


 رادیو گذرگاه ( اکنون با نام بی صدایان ) در درازای  بیش از ده سال زندگئ نشراتئ خود در زمینه های مختلف اجتماعی ٬ فرهنگی ٬ تاریخی ٬ سیاسی و خبری فعالیت های گسترده ای داشته است. 

در این اواخر موضوع مهم دیگری که با زندگئ انسان ها رابطهٔ تنگاتنگی دارد و اما کمتر به آن پرداخته شده ٬ توجه مارا به خود معطوف داشته است  و آن حقوق حیوانات و حمایت از جانداران زبان بسته ای است که از طرف انسان هابه طرز بی رحمانه ای مورد آزار ٬ زجر و شکنجهٔ جسمانی و روحی قرار گرفته و هر روز ظالمانه کشته می شوند.

 از اینکه در زمینهٔ حمایت از حقوق انسان ها فعالیت های گسترده ای به سطح جهانی صورت می گیرد  و رسانه های نوشتاری ٬ دیداری و شنیدارئ بی شماری  در رابطه به مسایل اقتصادی٬ سیاسی ٬ اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی فعالانه دست بکار اند ٬ لهذا بی صدایان تصمیم گرفته است تا فعالیت نشراتئ خویش را از این به بعد روی حمایت از حقوق حیوانات ٬ ترویج فرهنگ گیاهخواری برای حفظ سلامتی و برابرئ گونه ها معطوف دارد.

 بی تردید بی صدایان برای به ثمر رساندن این وجیبهٔ انسانی به همکارئ پژوهشگران و نویسندگانی که در زمینهٔ حمایت از حقوق حیوانات  و فواید گیاهخواری اطلاعات علمی و گسترده ای دارند نیاز مبرم دارد. 

به امید روزی که هیچ موجودی زنده ای اسیر نباشد ٬ زجر نکشد و کشته نشود.

حیوان دوستی مترادف با انسان دوستی است.