پیام بی صدایان  بی صدایان" رسانه ای است در فضای مجازی در گسترهٔ فرهنگ گیاهخواری و برابرئ گونه ها "

به امید روزی که هیچ موجودی زنده ای اسیر نباشد ٬ زجر نکشد و کشته نشود.

حیوان دوستی مترادف با انسان دوستی است.